fbpx

Privacy Policy

Algemeen
Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Undo.Redo BVBA verzamelt, alsook over de wijze waarop we deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.
Undo.Redo BVBA wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (1) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (2) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (3) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.
Het bezoeken van de Website, het invoeren van gegevens om contact te nemen via het invulformulier op de contact-pagina van de Website, het contacteren van Undo.Redo BVBA en zijn medewerkers, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of voor een seminarie, workshop of evenement, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
 
Persoonsgegevens
Undo.Redo bvba kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: Naam, Voornaam, Functie, Woonadres, Bedrijfsnaam, BTW-nummer, Bedrijfsadres, Facturatieadres, E-mailadres, Fax- of telefoonnummer (vast/gsm), Website, Rekeningnummer, Geslacht, Geboortedatum.
Undo.Redo bvba verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. 
 
Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Undo.Redo bvba erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij  manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

Undo.Redo bvba voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De gegevens zijn toereikend en niet overmatig. We kunnen ook analytische data verzamelen rond het gebruik en installatie van onze website. Deze analytische data is vaak anoniem en dient enkel om de prestaties van onze website te beoordelen.
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (1) door de wet of (2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Undo.Redo bvba uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in artikel 4 van deze Privacy Verklaring.
 
Privacy rechten
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten: Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Undo.Redo bvba mogelijks over u beschikt.
Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, of uw e-mailvoorkeuren in deze wil aanpassen, kunt u zich op elk moment uitschrijven via de knop “uitschrijven”.
 
Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
 
Undo.Redo bvba
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Undo.Redo bvba uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: hello@kartouch.be  of Undo.Redo bvba, Overzetstraat 9, 1880 Kapelle-op-den-Bos